CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI - změna v označování od 1.6.2015

03/12/2014

Chemické látky a směsi – změna v označování od 1.6.2015

 

Od 1. 6. 2015 musí být všechny chemické látky i směsi klasifikovány, označovány a baleny pouze v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008, (dále jen „Nařízení“), které je závazné ve všech členských státech EU.

Pro směsi uvedené na trh před 1. 6. 2015 platí přechodné období do 1. 6. 2017. Od tohoto data musí být všechny směsi přeznačeny a přebaleny.

Podle „Nařízení“ se změna týká označení a symbolů chemických látek a směsí a musí se používat:

Ø standardní věty o nebezpečnosti – H-věty (dříve R-věty)

Ø  pokyny pro bezpečné zacházení – P-věty (dříve S-věty)

Ø nové výstražné symboly nebezpečnosti (viz. níže)

 

Tato klasifikace a značení musí být uvedena rovněž v bezpečnostních listech chemických látek a směsí.

 

 Váš dodavatel služeb BOZP, PO a životního prostředí

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.


« zpět