Změna v nakládání s odpady

06/04/2016

 

Vážení obchodní přátelé,

 

Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, upravuje nově označení prostředků a míst pro soustředění nebezpečného odpadu (tj. shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže).


Prostředek pro soustředění nebezpečného odpadu musí být označen:

-  jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu prostředku pro shromažďování nebezpečného odpadu,

-  názvem odpadu,

-  katalogovým číslem odpadu,

-  kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,

-  nápisem „NEBEZPEČNÝ ODPAD“,

-  výstražným grafickým symbolem.

Takto označený prostředek nebo místo pro soustřední nebezpečného odpadu musí být označen od 1. 6. 2016.

 

Dále vyhláška stanoví nově obsah „Identifikačního listu nebezpečného odpadu":

1.   Název odpadu (podle Katalogu odpadů)
2.   Kód odpadu (podle Katalogu odpadů)
3.   Kód podle ADR nebo COTIF
4.   Původce odpadu nebo oprávněná osoba
      (Obchodní název, sídlo, IČO, oprávněná osoba jednat jménem původce odpadu, telefon/e-mail, razítko, podpis)
5.   Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu
6.   Identifikace nebezpečnosti
7.   Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadů
8.   Opatření při nehodách, haváriích a požárech
9.   Ostatní důležité údaje
10. Zpracovatel identifikačního listu nebezpečného odpadu

Identifikační list nebezpečného odpadu musí obsahovat výše uvedené údaje od 1. 6. 2016.

 

Za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
jednatel společnosti


« zpět