Další prodloužení platnosti lékařských prohlídek

05/02/2021

Výňatek z 17/2021 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. ledna 2021 č. 54 o přijetí krizového opatření

 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

 

 1. Po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje pohlížet na čestné prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.
  Čestné prohlášení se vztahuje na uchazeče o zaměstnání zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce riziková (činnosti uvedeny v příl. 2, část II vyhl. 79/2013 Sb. s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 přílohy).

 2. Po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje pohlížet na čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, které je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

  Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze tohoto usnesení vlády.

 3. Považovat za nadále platné vstupní a periodické lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu:
  1. 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, byl-li závěr „je zdravotně způsobilá
  2. 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, byl-li závěr „je způsobilá s podmínkou

  

vyhl. 79/2013 Sb., příl. 2, část. II, body:

 1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob.
 2. Činnosti epidemiologicky závažné.
 3. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků.
 4. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby.
 5. Noční práce.

« zpět