Prověrky pracovišť

  • Provádíme pravidelné prohlídky pracovišť se zaměřením na dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
  • Provádíme roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Provádíme audity bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k ověření stavu řízení a zajišťování BOZP včetně zpracování návrhů na odstranění zjištěných nedostatků