Zpracováváme tyto a další předpisy

Provozní předpisy

 • Návody k používání strojů a zařízení
 • Místní bezpečnostní předpis pro používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Místní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků
 • Místní bezpečnostní předpis pro provoz a údržbu manipulačních vozíků
 • Místní řády skladů
 • a další

Provozní řády pro provozovaná zařízení

 • Nízkotlaké a středotlaké kotelny
 • Zásobníky sypkých hmot
 • Průmyslový plynovod
 • Dopravníky
 • a další

Provozní předpisy pro stavební činnosti

 • Technologické postupy pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
 • Plán BOZP na staveništi podle místních podmínek

Směrnice a pracovní postupy

 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných nápojů
 • Seznam zakázaných prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
 • a další