Koordinátor BOZP na staveništi

Provádíme výkon koordinátora BOZP na staveništi osobami odborně způsobilými dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Koordinace během přípravy stavby

 • Podílí se na přípravě stavby ve fázi projektu - dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s ohledem na jejich ekonomickou přijatelnost
 • Poskytuje odborné konzultace týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce se zřetelem na podmíněná specifická opatření
 • Zpracovává "Plán BOZP na staveništi" pro činnosti ohrožující ve zvýšené míře život nebo zdraví osob
 • Zpracovává požadavky na BOZP při udržovacích pracích
 • Zpracovává přehled právních a technických předpisů vztahujících se ke konkrétní stavbě
 • Zpracovává přehled rizik, které se mohou vyskytnout při provádění stavebního díla a zajišťuje předání informací o rizicích projektantovi, zadavateli stavby a zhotoviteli stavby
 • Podílí se na vypracování technologických a pracovních postupů

 

2. Koordinace během realizace stavby

 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
 • Doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
 • Spolupracuje s technickým dozorem stavebníka
 • Zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby
 • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na staveništi a organizuje jejich konání
 • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a kontroluje termíny a způsob jejich odstranění
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby během výstavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích vyskytujících se v průběhu stavby

 

 


Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.