Koordinátor BOZP na staveništi

Provádíme výkon koordinátora BOZP na staveništi osobami odborně způsobilými dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Koordinace během přípravy stavby

 • Podílí se na přípravě stavby ve fázi projektu - dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s ohledem na jejich ekonomickou přijatelnost
 • Poskytuje odborné konzultace týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce se zřetelem na podmíněná specifická opatření
 • Zpracovává "Plán BOZP na staveništi" pro činnosti ohrožující ve zvýšené míře život nebo zdraví osob
 • Zpracovává požadavky na BOZP při udržovacích pracích
 • Zpracovává přehled právních a technických předpisů vztahujících se ke konkrétní stavbě
 • Zpracovává přehled rizik, které se mohou vyskytnout při provádění stavebního díla a zajišťuje předání informací o rizicích projektantovi, zadavateli stavby a zhotoviteli stavby
 • Podílí se na vypracování technologických a pracovních postupů

 

2. Koordinace během realizace stavby

 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi
 • Doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
 • Spolupracuje s technickým dozorem stavebníka
 • Zúčastňuje se kontrolních prohlídek stavby
 • Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na staveništi a organizuje jejich konání
 • Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a kontroluje termíny a způsob jejich odstranění
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby během výstavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích vyskytujících se v průběhu stavby