Zpracování dokumentace

Nakládání s vodami

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům,
 • Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona),
 • Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona),
 • Poplatkové hlášení a přiznání za zdroj odběru podzemní vody,
 • Poplatkové hlášení a přiznání při vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • Provozní řád zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu,
 • Povodňový plán,
 • Posouzení kritérií pro povinnost zpracovat havarijní plán,
 • Havarijní plán.

Nakládání s odpady

 • Zařazení odpadů podle katalogu odpadů
 • Vedení evidence odpadů
 • Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Zpracování plánu odpadového hospodářství
 • Zpracování žádosti o souhlas k upuštění od třídění odpadů
 • Zpracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu
 • Vedení evidence přepravovaných nebezpečných odpadů
 • Označování shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady

Ovzduší

 • Zařazení stacionárních zdrojů do příslušné kategorie
 • Vedení provozní evidence
 • Zpracování souhrnné provozní evidence
 • Výpočet poplatků za zdroj znečišťování ovzduší
 • Zpracování oznámení o provozování malého zdroje znečišťování ovzduší
 • Zpracování oznámení o provozování stacionárního zdroje těkavých organických látek
 • Vedení evidence těkavých organických látek
 • Zpracování hlášení o spotřebě těkavých organických látek

Nakládání s chemickými látkami

 • Zpracování klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Vedení evidence nebezpečných chemických látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Posouzení objektu nebo zařízení z hlediska prevence havárií

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.