Povinnost mít bezpečnostního poradce ADR pro čerpací stanice pohonných hmot

10/07/2023

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., upravuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí dle ADR(Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)). Povinnosti v této oblasti mají nejen odesilatelé, dopravci (řidiči), ale také příjemci nebezpečných věcí, dle pododdílu 1.4.2.3 uvedené dohody.


Čerpací stanice pohonných hmot, která je v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu, pak podle stanoviska Ministerstva dopravy musí mít jmenovanou/ustanovenou osobu bezpečnostního poradce podle dohody ADR. (povinnost dle zákona č. 111/1994 Sb., § 23, odst. 3, písm. a) Dále je pak příjemce povinen dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla a zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě. Povinnost bezpečnostního poradce jsou pak stanoveny v oddílu 1.8.3.


Kdo je to příjemce ADR:
Příjemce uvedený v přepravním dokladu, jemuž byla látka přepravována v režimů ADR dodána. Jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu ADR. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, fimra/podnik, který přebírá nebezpečné věci po příjezdu, se považuje za příjemce.
Odesílatel, dopravce, nebo příjemce nedodržením ustanovení ADR se dopouští přestupku pro silniční dopravu nebezpečných věcí. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 700 000 Kč.


Limitní množství dle ADR pro kusovou dopravu se řídí (příloha A, část 1 kapitola 1.1 pooddíl 1.1.3.6, , část 3 kapitola 3.3 a část 3 kapitola 3.4) – nad toto množství se jedná o plnou ADR, např:

  • Nafta motorová UN 1202 – množství na jednu přepravní jednotku 1000 l
  • Benzín UN 1203 – množství na jednu přepravní jednotku 333 l
  • Pokud jsou nebezpečné věci převáženy v cisternách jedná se vždy o plnou ADR se všemi povinnostmi.

Povinnost bezpečnostního poradce spočívá zejména v poradenství, přípravě výroční zprávy a také

kontrole bezpečnostního plánu ( př. UN 1203, Benzín v cisternách nad 3000l). Osoby pracující na čerpací stanici PHM a přicházející do styku s nebezpečnými věcmi dle dohody ADR musejí být proškoleny dle kapitoly 1.3 dohody ADR, jako osoby podílející se na přepravě.


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.